Thứ 6, 26-07-24 02:26 AM

Khách hàng

       
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

                                                                                                                                                
STT Khách hàng     Logo Sản xuất kinh doanh  Giá trị hợp đồng     (1 năm)
1 CÔNG TY CP BÊ
TÔNG HÀ THANH 
Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
( cọc bê tông D.Ư.L, cống ly tâm)
24,000,000,000 đ
2 CÔNG TY CP
BT VÀ XD
VINACONEX XUÂN MAI
Sản xuất các cấu kiện bê tông
đúc sẵn, bê tông D.Ư.L
9,500,000,000 đ
3 CÔNG TY CP VL XD SÔNG ĐÁY Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
(cống bê tông hộp, tròn ly tâm rung ép)
20,000,000,000 đ
4 CÔNG TY CP ĐT
THỊNH LIỆT
Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
(cống bê tông hộp, tròn ly tâm rung ép)
12,000,000,000 đ
5 CÔNG TY CP
BÊ TÔNG
VINACONEX
PHAN VŨ
Sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn (cọc bê tông D.Ư.L) 8,000,000,000 đ
6 CÔNG TY CP
BÊ TÔNG
LY TÂM VINAINCON
Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
(cọc, trụ bê tông D.Ư.L)
5,000,000,000 đ
7 CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ
YB VIỆT NAM
Sản xuất lưới thép hàn 3D 6,000,000,000 đ
8 NHÀ MÁY BÊ
TÔNG AMACCAO
Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
(cống bê tông hộp, tròn ly tâm rung ép)
26,000,000,000 đ
9 CÔNG TY BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
VÀ CK BÌNH DƯƠNG
Sản xuất các cấu kiện
bê tông đúc sẵn
(cọc bê tông D.Ư.Ltròn, vuông)
8,000,000,000 đ